Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek

21 december 2018

Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek is de bijzondere titel van de motie die gisteren is aangenomen in de Utrechtse gemeenteraad. Hierin wordt het college opgedragen beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat daklozen nog zinloze boetes krijgen.

Dak- en thuislozen krijgen geregeld boetes krijgen voor zaken als op straat slapen, wildplassen of openbare dronkenschap. Boetes, en de boetes die volgen op het niet betalen van boetes, leiden tot grote schulden. SGB zet zich al lang in om deze rare praktijk te stoppen en nu lijkt dat gelukt. Gisteravond heeft de raad deze motie aangenomen:

Actuele motie: Geen dak boven je hoofd, geen boete aan je broek

Constaterende dat:

  • Dak- en thuislozen ook in Utrecht geregeld boetes krijgen voor zaken als op straat slapen, wildplassen of openbare dronkenschap.

Overwegende dat:

  • Medewerkers en vrijwilligers van instellingen voor Maatschappelijke Opvang in Utrecht al langer aandacht vragen voor cliënten die deze boetes niet kunnen betalen en die hierdoor alleen maar zwaarder in de problemen komen;
  • Mensen die boetes niet kunnen betalen te maken krijgen met aanzienlijke meerkosten;
  • Het hebben van boetes schuldhulpverlening kan bemoeilijken;
  • De kosten voor de gevolgen van oninbare boetes (schuldhulpverlening en inzet van deurwaarders, justitie, politie en gemeente) enorm zijn en in geen enkele verhouding staan tot het doel van de oorspronkelijke boete;
  • De burgemeester van Rotterdam heeft opgeroepen daklozen niet langer boetes te geven voor het overtreden van het alcoholverbod, maar in plaats daarvan hulp te bieden.

Draagt het college op:

  • Bij instellingen voor Maatschappelijke Opvang en bijvoorbeeld de Utrechtse Schulddienstverlening na te gaan wat de omvang van het probleem is en waar en op welke grond vooral boetes worden uitgedeeld;
  • Aan de hand hiervan, in overleg met instellingen, politie, justitie en eigen handhavers te bekijken hoe boetes voor dak- en thuislozen zo veel mogelijk vermeden kunnen worden en hoe in plaats daarvan ingezet kan worden op andere concepten, zoals hulp en ondersteuning;
  • De gemeenteraad op de hoogte te houden van de uitkomsten van dit overleg en de gevolgen ervan voor de handhaving.