Lees voor
Samenwerkingen | De Tussenvoorziening

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Samen kom je verder. Daar zijn wij van overtuigd. Onze cliënten hebben vaak hulpvragen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld rondom wonen, psychiatrische problemen, verslaving, schulden en gezondheid.

Daarom werken we samen met andere zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties in de wijk. Alleen door samen te werken bereiken we het meeste voor onze cliënt.

Onze samenwerkingspartners:

Ketenpartners

 • In het samenwerkingsverband NEMO maken we ons samen met Lister, Leger des Heils, Moviera en Kwintes sterk voor onze doelgroep. We maken afspraken over allerlei zaken in de stad en regio. Zoals het voorkomen van herhaalde dakloosheid.
 • Met Stadsteam Backup werken we samen in de opvang van daklozen en het toeleiden naar geschikte woningen met begeleiding.
 • We sluiten aan bij ketenoverleggen zoals die van het Zorg- & Veiligheidshuis regio Utrecht.

Gemeenten

 • We werken intensief samen met alle gemeenten in ons werkgebied: stad Utrecht, regio Amersfoort, Zeist, regio Lekstroom, en Stichtse Vecht. Dat doen we zowel in de zorg voor cliënten als in het meedenken over beleid en ontwikkeling.

Zorgaanbieders

 • Met behandelpartijen zoals Altrecht en Jellinek werken we direct samen rondom de zorg voor onze cliënten. Ook maken we gebruik van elkaars kennis en kunde.
 • Met Abrona en Altrecht realiseren we de zorg voor cliënten die we langdurig begeleiden vanwege een lichte verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen.
 • Op cliënt- en organisatieniveau werken we met allerlei zorg- en welzijnsaanbieders samen. Onder andere de Utrechtse buurtteams, U Centraal, Abrona, het Leger des Heils en Moviera.
 • Met Stadsteam Backup werken we samen in de opvang van daklozen en bij het toeleiden naar geschikte woningen met begeleiding.
 • Met buurtteams en sociale teams in de verschillende gemeenten werken we samen om cliënten goed over te dragen. Zij weten ons ook te vinden bij dreigende dakloosheid.

Woningbouwcorporaties

 • Met woningbouwcorporaties realiseren we nieuwe gemengd wonen locaties. Onder andere met Portaal en Woonin hebben we een jarenlange stevige samenwerkingsrelatie opgebouwd.
 • We zijn zeer betrokken lid van de vereniging Beter Wonen waar we afspraken maken over de verdeling van de corporatiewoningen tussen zorgpartijen.

Schulden, werk en inkomen

 • Vanuit onze afdeling Stadsgeldbeheer zijn we onder andere betrokken bij de Utrechtse Schuldenaanpak en geven we samen met U-Centraal de stadsbrede opleiding Budgetvaardig.
 • We zijn actief betrokken bij de Armoedecoalitie. Een groot aantal maatschappelijke organisaties in de stad bundelen hierin hun krachten om de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren.

Activering

 • In onze begeleiding bouwen we aan nieuwe contacten in (vrijwilligers-)werk en dagbesteding in de regio en in de gemeente Utrecht
 • We zijn lid van de ADSU – het netwerk van activeringspartijen in de stad Utrecht.
 • Onze vrijwilligers kunnen gratis trainingen en workshops volgen om hun kennis op te verbreden bij de Vrijwilligersacademie.

Onderzoek

 • We werken samen aan kennisontwikkeling met de Hogeschool Utrecht in de ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen en vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie.
 • Met de Universiteit van Amsterdam doen we onderzoek naar het voorkomen van herhaalde dakloosheid en een brede toepassing van Housing First in het programma Eerst een Thuis.

Landelijke partijen

 •  We zijn actief lid van Valente. Zo is onze bestuurder Guusta van der Zwaart de voorzitter van het landelijk netwerk Maatschappelijke Opvang.

Fondsen en sponsors

Fondsen zijn essentieel voor de Tussenvoorziening. Met steun van fondsen doen we extra mooie dingen voor onze cliënten. Ook kunnen we met hulp van fondsen pilots starten. Hierin komen we tot nieuwe oplossingen voor onze cliënten. We waarderen de samenwerking met en het vertrouwen van onderstaande fondsen dan ook enorm.
Meer over fondsen en sponsors

Meer over onze samenwerkingspartners?

In ons jaarverslag is een compleet overzicht opgenomen van de partijen met wie we samenwerken. Ons jaarverslag vind je op de pagina over onze organisatie.