Guusta van der Zwaart is benoemd als bestuurder van de Tussenvoorziening

30 april 2018

Vorige week is Guusta van der Zwaart formeel door de Raad van Toezicht benoemd als 2e bestuurder van de Tussenvoorziening. In verband met het overdragen en afhandelen van haar huidige taken zal ze op  1 juni 2018 starten in haar nieuwe functie. De afgelopen tijd is, in samenspraak met het MT en de Raad van Toezicht de taakverdeling besproken en zijn afspraken gemaakt.

Jules van Dam is door de Raad van Toezicht benoemd als voorzitter en Guusta van der Zwaart als lid van het bestuur. Er is sprake van een collegiaal en gelijkwaardig bestuur. Dat betekent dat beide bestuurders individueel aanspreekbaar en verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie. Wanneer er sprake zal zijn van verschil van inzicht, zal het standpunt van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Guusta heeft straks als aandachtsgebied zorgontwikkeling en organisatie en Jules de bedrijfsvoering / bedrijfsbureau. In de gemaakte verdeling is zoveel mogelijk uitgegaan van de te onderscheiden competenties. Daarnaast zijn er twee taakgebieden, die door beiden worden gedaan: Gemeente Utrecht en Raad van Toezicht. De gemeente Utrecht is een dusdanig belangrijke partner, dat beide bestuurders hier een rol in vervullen, ieder op zijn of haar eigen taakgebied.

Jules blijft de leidinggevende van de clustermanagers. Guusta gaat de bestuurssecretaris en het hoofd stafbureau aansturen. De taakverdeling binnen het secretariaat wordt apart besproken voordat hier een beslissing plaats vindt over de aansturing.

Bestuur en clustermanagers

De huidige taakverdeling van de clustermanagers blijft zoveel mogelijk intact. Het vertrek van de Rob Maan als manager van het Stafbureau heeft tot gevolg dat er taken herbelegd moeten worden. Er is gekozen voor het aanstellen van een hoofd stafbureau en niet voor een nieuwe clustermanager. Het hoofd  stafbureau valt direct onder het bestuur. De portefeuille innovatie wordt belegd bij het bestuur en de tijdelijke functie van manager innovatie vervalt.

Dan resteren twee primaire taakgebieden om te herverdelen: Stadsgeldbeheer en prostitutiezorg. Er is besloten om op dit moment de bestaande clustermanagers hier niet mee te belasten. Het aantal bestuurders is verdubbeld en deze kunnen vooralsnog  een deel van het primair proces aansturen. De verdeling die gemaakt is, mede op historische gronden dat Stadsgeldbeheer onder Jules valt en prostitutiehulpverlening onder Guusta. Wanneer de organisatie verder gaat groeien of krimpen kunnen er andere keuzes worden gemaakt.

De gemaakte verdeling is niet statisch. Als de situatie hierom vraagt kunnen aanpassingen worden gedaan. Met de Raad van Toezicht is afgesproken dat we in ieder geval na een half jaar de gemaakte verdeling evalueren.