Nu online: de handreiking gemeenten schuldenaanpak

20 december 2018

Zojuist is online gegaan: de handreiking gemeenten schuldenaanpak van Federatie Opvang, met allemaal goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van schuldhulpverlening.
 
Dit is onderdeel van het project versterken financiële zelfredzaamheid waar we als Tussenvoorziening bij betrokken zijn. Kijk hier voor de website.
Ook leuk, de interviews met Wouter Busch en Antje Kamminga.

Schuldenaanpak van zeer kwetsbare groepen verdient blijvend aandacht. De toegankelijkheid van gemeentelijke schuldhulp laat in veel gemeenten nog te wensen over voor juist deze groepen. We zien ook dat minder budget leidt tot grotere caseloads. Dit speelt gemeenten zeker parten en is van invloed op de dienstverlening. De meeste kwetsbare groepen worden daardoor niet goed bereikt. We denken dan aan mensen die behalve een schuldenprobleem kampen met psychische of psychiatrische problemen, LVB, laaggeletterdheid en vaak een combinatie van verschillende problemen.

Voor deze kwetsbare groepen zet Federatie Opvang, met al haar instellingen in het land, zich in. Federatie Opvang wil graag dat bestaande drempels worden geslecht en dat deze kloof overbrugd wordt. Dat betekent niet alleen dat we kritisch kijken naar gemeenten, maar dat we hen graag actief willen helpen met kennis over onze cliënten, samenwerking aangaan en met name ook willen zorgen voor een betere voorbereiding vanuit onze instellingen op een schuldentraject bij de gemeente.

Twee jaar lang heeft Federatie Opvang vanuit het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van cliënten” gewerkt aan het bouwen van de gewenste brug tussen opvang en beschermd wonen en gemeentelijke schuldhulp. Binnen de sector van Opvang en Beschermd Wonen is de professionaliteit op het gebied van financiële kennis en schuldhulp vergroot. Ook is er gewerkt aan “Eerste Hulp Bij Administratie” (EHBA) om te zorgen dat mensen bij binnenkomst zo snel mogelijk worden ondersteund in zaken als het verkrijgen van een DigiD, een verzekering, uitkering enzovoort. We zullen hier de komende jaren mee verder gaan. We zijn ervan overtuigd dat, ook bij een gemeentelijke schuldhulp die beter toegerust raakt voor kwetsbare groepen, het voorzien in een soort “voortraject” of “speciaal traject” noodzakelijk blijft. Veel van onze instellingen zijn ook al zeer actief op dit gebied. U vindt hiervan voorbeelden op onze site www.schuldenindeopvangenBW.nl / www.schuldenindeopvang.nl

We willen daarbij tevens een bijdrage leveren aan het overbruggen van de genoemde kloof, door gemeenten te voeden met onze kennis over en ervaring met zeer kwetsbare cliënten, door praktijkervaringen te delen en inspirerende voorbeelden voor het voetlicht te brengen. Het gaat om materiaal dat gemeenten kan inspireren en helpen de schuldhulp verder te verbeteren en meer toegankelijk te maken.

“De Handreiking Gemeenten” is een eerste verzameling van informatie en goede voorbeelden die we uit de praktijk hebben opgehaald. De Handreiking is een levend document en zal de komende tijd worden aangevuld met goed beschikbaar materiaal.

Natuurlijk is een Handreiking geen “haarlemmerolie” en zeker geen wondermiddel. We hopen dat u de Handreiking lokaal en regionaal zult kunnen gebruiken. We zullen ons vanuit Federatie Opvang en RIBW Alliantie vanzelfsprekend ook blijven inspannen om samen te werken rondom armoede en schulden, om zo te komen tot een meer sluitende aanpak, waarbij ook vroegsignalering en nazorg niet uit het oog moeten worden verloren.

Ook binnen de Meerjarenagenda Toekomst Beschermd Wonen en Opvang wordt voor het thema schulden verder gewerkt aan initiatieven en samenwerking die bijdragen aan een verbetering in de armoede- en schuldenaanpak voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. De samenwerking landelijk met het programma Schouders Eronder is hierin belangrijk. We werken in afstemming aan dezelfde bruggen en zullen daarmee echt stappen voor onze cliënten kunnen zetten naar betere hulp bij schulden. Het gaat dan niet alleen om financiële deskundigheid van professionals, maar zeker ook om een andere wijze van bejegening en minder drempels bij toelating.