Gezocht: leden voor het oprichtingsbestuur van de Voedselbank

26 juli 2016

Samen met de coordinatoren van de uitgiftepunten van de VoedselbankPLUS is de Tussenvoorziening druk bezig met de voorbereidingen voor oprichting van een Stichting Voedselbank Utrecht. De eerste stap is het werven van een oprichtingsbestuur.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 augustus solliciteren naar een plek in het oprichtingsbestuur.

Op 24, 26 en 31 augustus zijn sollicitatiegesprekken ingepland.

1. Inleiding en aanleiding
VoedselbankPLUS Utrecht biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Ze richt zich specifiek op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Er worden wekelijks ongeveer 550 voedselpakketten uitgedeeld, waarvan tenminste 280 aan gezinnen (peildatum december 2015).
VoedselbankPLUS Utrecht werkt met een breder concept dan de gemiddelde voedselbank: er wordt ook sociaal juridische ondersteuning geboden.
De voedselpakketten worden wekelijks vanuit 9 uitgiftepunten in Utrecht uitgedeeld. Deze punten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Elk punt heeft een vrijwillige coördinator.

Vanuit stichting De Tussenvoorziening werkt een parttime coördinator. Deze zorgt voor werving en distributie van voedsel op stedelijk en landelijk niveau, onderhoudt contact met Vereniging Voedselbank Nederland en ondersteunt coördinatoren met onder andere logistieke en kwaliteitsvraagstukken.

VoedselbankPLUS Utrecht is een samenwerkingsverband tussen stichting De Tussenvoorziening en een aantal uitgiftepunten. Om de samenwerking tussen verschillende uitgiftepunten en de daarbij betrokken organisaties verder te optimaliseren, is door de coördinatoren van de uitgiftepunten en De Tussenvoorziening besloten om stappen te zetten richting de oprichting van een stichting Voedselbank Utrecht. Dit besluit is genomen op basis van een onderzoek van de SESAM Academie naar knelpunten bij VoedselbankPLUS Utrecht en een advies van gemeente Utrecht.

2. Oprichtingsbestuur
Om te komen tot een stichting wordt een tussenstap genomen: het instellen van een oprichtingsbestuur.

3. Taken van het oprichtingsbestuur
De leden van het oprichtingsbestuur hebben tot taak:

  • Input en wensen ophalen bij organisaties die op dit moment betrokken zijn bij de uitgiftepunten en de coördinatie van VoedselbankPLUS (o.m. diaconieën, Rode Kruis en De Tussenvoorziening);
  • De statuten van de nieuwe stichting opstellen;
  • De stichting Voedselbank Utrecht oprichten;
  • Leden te werven voor het definitieve bestuur van een Stichting Voedselbank Utrecht (samen met een vertegenwoordiging van de uitgiftepunten en De Tussenvoorziening).

4. Profiel van het oprichtingsbestuur
Het oprichtingsbestuur is geen bestuur op afstand. Van alle bestuursleden wordt een zeer actieve betrokkenheid en inzet gevraagd.

5. Samenstelling van oprichtingsbestuur en stichtingsbestuur
We streven naar het werven van minimaal 3 en maximaal 5 leden voor het oprichtingbestuur.
Bij 3 personen: Voorzitter, secretaris, penningmeester.
Bij 5 personen: Voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris en lid van het bestuur.

6. Profiel van leden van het (oprichtings-)bestuur
Wij zoeken enthousiaste mensen die:
a. van onbesproken gedrag zijn;
b. minimaal 8 uur per week beschikbaar hebben voor werkzaamheden van het oprichtingsbestuur;
c. bestuurlijke ervaring hebben;
d. een binding met Utrecht hebben;
e. armoedebestrijding en het werk van de voedselbanken een warm hart toedragen;
f. kunnen luisteren en verbinden ( “diplomaat”);
g. beschikken over politieke contacten / netwerken in de stad Utrecht;
Affiniteit met of ervaring in de detailhandel is een pré.

7. Tijdpad
De intentie is om snel te komen tot benoeming van het oprichtingsbestuur, dat zo spoedig mogelijk aan de slag kan gaan. Wij streven ernaar dat in het derde kwartaal de stichting is opgericht en het stichtingsbestuur zich kan gaan buigen over zaken als visie, missie, doelstellingen e.d. en de contacten namens de stichting kan gaan onderhouden met onder meer de gemeente.

8. Procedure
Sollicitaties per brief of e-mail kunnen tot 1 augustus a.s. worden gericht aan:

Kay Neven (clustermanager Wonen en Begeleiden van stichting De Tussenvoorziening) Wittevrouwenkade 6
3512 CR Utrecht

Kay Neven via e-mailadres: margapolman@tussenvoorziening.nl
(Marga Polman is de managementassistente van Kay Neven)

Voor informatie kunt u tot en met 13 juli a.s. contact opnemen met:
Kay Neven via tel: 06 109 85 579

De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gehouden op
24 augustus tussen 13.00 en 20.00 uur en 26 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur

Een tweede ronde sollicitatiegesprekken wordt gehouden op 31 augustus tussen 15.00 en 18.00 uur