Meer ruimte, snellere hulp

7 april 2017

Afgelopen jaren zijn de wachtlijsten voor de maatschappelijke opvang in Nederland verder opgelopen. Wij signaleerden dat mensen die om hulp vroegen steeds langer moesten wachten, waardoor hun situatie snel verslechterde. Mensen die bijvoorbeeld door een scheiding en een te klein sociaal netwerk in de nachtopvang terecht kwamen, moesten zo lang wachten op een woonplek dat ze in de tussentijd ook hun baan en laatste beetje zelfvertrouwen verloren. Naast volwassenen stonden er ook (een-ouder) gezinnen op de wachtlijst die noodgedwongen los van elkaar bij (vage) kennissen overbrugden.

In de zomer van 2016 heeft de gemeente dit signaal opgepakt. Met de beschikbaar gestelde middelen hebben we in een gezamenlijke inspanning met woningbouwverenigingen de afgelopen negen maanden 30 gezinnen en 23 individuele daklozen extra geplaatst. Daarnaast zijn in de zomer van 2016 35 mensen gaan wonen in het wooncomplex Majella. Een mooi project waar mensen uit de maatschappelijke opvang gemixt wonen met buren die voor hen hebben gekozen. Zij kijken naar elkaar om en zorgen samen voor een prettig leefklimaat.  Na drie jaar stabiel wonen krijgen de mensen uit de maatschappelijke opvang het huurcontract op eigen naam.

Voldoende capaciteit is noodzakelijk om de wachtlijst te verkorten. Daarnaast moeten mensen de juiste begeleiding krijgen zodat ze niet langer dan nodig gebruik hoeven te maken van de maatschappelijke opvang.  Om successen en knelpunten in de in- door- en uitstroom goed in beeld te krijgen doen we hier eens per half jaar onderzoek naar. Uit de meting van december bleek dat inzet van financiële dienstverlening direct bij instroom de duur van het traject in de maatschappelijke opvang verkort. Onze cliënten zeggen zelf ook dat zorgen over financiën en een financieel uitzichtloze situatie heel veel stress met zich meebrengt. Het houdt hen zo bezig dat ze tot weinig anders komen. Geldproblemen en welzijn hangen sterk samen. Mensen herstellen op alle leefgebieden sneller als geldproblemen minder zwaar wegen. Daarom gaan we financiële dienstverlening structureel inzetten bij de start van trajecten waardoor deze korter duren en er sneller plek is voor wachtenden.

Daarnaast zagen we dat in de tweede helft van 2016 relatief veel mensen waren aangemeld die eerder gebruik maakten van de maatschappelijke opvang. Ook onderzoek dat recent is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht liet zien dat 50% van de mensen in de nachtopvang en crisisopvang eerder dakloos is geweest.* Daarom gaan we samen met ketenpartners het verhaal van de her aanmelders onder de loep nemen. We willen er voor zorgen dat mensen de juiste inbedding in de wijk ervaren zodat terugval en het opnieuw verliezen van een woning kan worden voorkomen.

*Van Everdingen ZorgConsult (2016). De Utrechtse nachtopvang en crisisopvang in beeld: Eindrapport van beeldvormend onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht.

Marjolijn van Zeeland
Beleidsmedewerker