De belastingdienst als omgekeerde Robin Hood, de rechter spreekt (actuele aanvulling)

9 april 2019

Vervolg op de blog van 4 oktober 2018 ‘Belastingdienst als omgekeerde Robin Hood’
Door Marthe Riemeijer, Senior budgetconsulent & schuldhulpverlener Stadsgeldbeheer en projectmedewerker bij de Federatie Opvang

Actuele aanvulling: In een uitspraak van 26 maart 2019 heeft de rechter het beroep van een cliënt van de Tussenvoorziening omtrent de huurtoeslag bij beschermd wonen gegrond verklaard. De rechter is duidelijk: deze werkwijze van de Belastingdienst kan niet zijn wat de wetgever heeft beoogd.

Eiseres heeft er terecht op gewezen dat de uitleg van de overeenkomst die verweerder heeft bepleit tot gevolg zou hebben dat eiseres, maar ook anderen die zich in een min of meer vergelijkbare situatie bevinden, worden uitgesloten van de huurtoeslag. Blijkens de Memorie van Toelichting op de oude huursubsidiewet (nu de Wht) is het doel van huurtoeslag: waarborgen dat huishoudens met lage inkomens goede en betaalbare woningen kunnen bewonen. Mede gelet op deze doelstelling acht de rechtbank niet aannemelijk dat de wetgever heeft beoogd de doelgroep waartoe eiseres behoort, uit te sluiten van de huurtoeslag.


Eerder gepubliceerd: Op 4 oktober 2018 publiceerden wij een belangrijk knelpunt bij de schuldhulpverlening aan de kwetsbare doelgroep. Bewoners van verschillende instellingen kregen te maken met de intrekking van de huurtoeslag terwijl deze voorheen wel werd verstrekt. Van de bewoners, die een zelfstandige woning van de zorginstelling huren met begeleiding, werd de huurtoeslag teruggevorderd of überhaupt niet toegekend. De reden die de Belastingdienst hiervoor altijd heeft aangevoerd is dat de betreffende huurovereenkomst ‘naar zijn aard van korte duur’ zou zijn; een uitsluitingsgrond voor huurtoeslag. Een flinke klap voor mensen die beschermd wonen, want zonder huurtoeslag is zelfstandig blijven wonen bijna onmogelijk.

Nu lijkt er eindelijk uitsluitsel te zijn. De rechter heeft geoordeeld dat mensen die beschermd wonen wel degelijk recht hebben op huurtoeslag(1). De Belastingdienst is daarom veroordeeld tot het opnieuw oordelen over de bezwaren van de cliënten tegen de terugvorderingen of het niet toekennen van huurtoeslag.

Wij vinden dit een grote stap in de goede richting, mits nu het toekenningsbeleid ook aangepast gaat worden. Wat zegt de Belastingdienst? Die zijn de uitspraak nog aan het bestuderen.